Publications for Daniel H. Derby dand@tourolaw.edu

Jacob D. Fuchsberg Law Center
  • Derby, D. H. (2014). Cấm tra tấn và việc thực hiện công ước của Liên hợp quốc về Chống tra tấn - hai mặt của một đồng xu? [Prohibiting torture and the implementation of the UN Convention Against Torture – Two sides of the same coin?]. Khoa Học Pháp Lý [Legal Sciences], 3, 10-16.